Klub rodičů | Škola Nebušice
Mateřská škola
Dokumenty:


Milí rodiče a přátelé školy,
s radostí vám oznamuji, že vaši pilní zástupci přípravou a prodejem dobrot na vánočním jarmarku vydělali a vy sami jste svým dětem do vánoční sbírky přispěli celkem částkou 12 550,- Kč. Moc děkuji všem, kteří neváhají obětovat svůj čas a energii tomu, aby naše škola vzkvétala, i těm, kteří naše školáčky podporují svými finančními příspěvky. Děkuji všem učitelům a zaměstnancům školy za laskavou péči o naše děti a paní ředitelce za jejich příkladné řízení. Víme, že to s našimi darebáčky ani s námi často nemáte jednoduché, věřte ale, že dětičky doma často ještě přitlačí a sami sebe míváme taky někdy dost. A krom toho se nepochybně všichni po Novém roce polepšíme :-). Přeji nám všem klidné a pokojné vánoční svátky a šťastný rok 2020. Za Klub rodičů Hanka Mužíková.


Klub rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Nebušice, z.s. byl založen v roce 2012 jako občanské sdružení. Od 1.1.2014 se ze zákona změnila právní forma klubu na zapsaný spolek. Spolek funguje na principu zastoupení jednotlivých tříd, jménem spolku vystupuje předseda zvolený členskou schůzí.

Členství v klubu:

Svého zástupce si jednotlivé třídy volí ideálně na úvodních třídních schůzkách, případně i kdykoli v průběhu školního roku. Tento zástupce se pak stane členem spolku a jako účastník členské schůze rozhoduje o věcech klubu, mimo jiné i o využití vybraných finančních příspěvků. Ke zvolení zástupcem třídy je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných rodičů/zástupců dětí (jedno dítě = jeden hlas). Nový zástupce třídy oznámí své zvolení předsedovi klubu. V případě, že si třída v budoucnu zvolí nového zástupce v klubu, nepřestává být předchozí zástupce automaticky členem klubu (nezastupuje již zájem třídy, je individuálním členem), z klubu však může vystoupit, případně jeho členství zanikne jiným ze způsobů uvedených ve stanovách.

Členem klubu se dále může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která o přijetí požádá členskou schůzi a je členskou schůzí za člena klubu přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů (individuální členství).

Existují dva druhy členství v klubu: členství za mateřskou školu a členství za základní školu.

Hlavním účelem klubu je podpora dětí Základní školy a mateřské školy, Praha – Nebušice a komunikační, organizátorská, propagační, finanční a jiná podpora součinnosti rodiny a školy a zájmové a odborné činnosti ve škole.

Příspěvek na činnost klubu:

Rodiče do spolku přispívají formou daru.

Roční příspěvek do klubu rodičů pro ZŠ byl rodiči dohodnut ve výši 500,- Kč na rodinu, jejíž potomek či potomci jsou žáky ZŠ Nebušice, a to od přípravné po 9. třídu (za sourozence se tedy platí jeden příspěvek na jeden školní rok). Rodiče však mohou klubu přispět libovolnou částkou.

Způsob placení příspěvků:

bezhotovostním převodem na účet spolku č. 256037851/0300 (do poznámky uvádějte, prosím, jméno dítěte/dětí a třídu/třídy),

v hotovosti. V takovém případě prosíme, aby rodiče částku v hotovosti vložili do obálky, tu nadepsali jménem dítěte/dětí, za které se příspěvek poskytuje + uvedli třídu a obálku předali vedoucí školní jídelny paní Daně Fialové případně hospodářce klubu pro ZŠ paní Blance Godinez (po předchozí domluvě – viz email).

Z důvodu plánování činnosti a výdajů klubu prosíme o uhrazení ročního příspěvku do klubu nejlépe do konce listopadu příslušného školního roku. Děkujeme za pochopení!

Poskytnutý dar lze odečíst od základu daně, pokud jeho hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně poplatníka, minimálně však 1000,- Kč v souhrnu všech darů poskytnutých poplatníkem za rok. Rodičům na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru, jako doklad pro finanční úřad by měl postačit i výpis z bankovního účtu dárce spolu s výpisem ze spolkového rejstříku spolku pořízeným na internetu (http://www.spolkovyrejstrik.cz). Při platbě v hotovosti bude potvrzení vydáno ihned při převzetí platby.


Důležité kontakty:

předsedkyně spolku       
Hana Mužíková, hanka.muzikova@seznam.cz
hospodářka spolku pro ZŠ                
Blanka Godinez, blanka.godinez@seznam.cz
číslo účtu spolku
256037851/0300, do poznámky uvádějte, prosím, jméno dítěte a třídu


Současnými členy Klubu rodičů jsou následující zástupci tříd:

přípravka není zvolen
1.A Dana Obstová  obstova.dana@seznam.cz
1.B Marek Hron marek.hron@gmail.com
2.A Alena Šimečková asimeckova@brighthr.cz
2.B Hana Rakovská rakhanka@seznam.cz
3.A Michala Malat mmalat@ITS.JNJ.com
3.B Petra Raclová petulka.rico@seznam.cz
4.A Blanka Godinez hospodářka blanka.godinez@seznam.cz
5.A není zvolen
5.B Sylva Holubová sylva_holubova@centrum.cz
6.A Dana Hunčovská  danca.tip@seznam.cz
6.B není zvolen
7.A  není zvolen
7.B Petra Karásková petra@kavoj.cz
8.A Hana Mužíková předsedkyně hanka.muzikova@seznam.cz, 731171823
8.B Ivana Hošková ivana@skartia.cz
9.A Jana Semeráková jana.semerak@seznam.cz
9.B není zvolen

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se, prosím, obracejte na zástupce třídy Vašeho dítěte, případně na předsedkyni či hospodářku klubu.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.