Školská rada | Škola Nebušice
Mateřská škola
Vzhledem ke končícím mandátům členů školské rady proběhnou doplňující volby nových členů z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků v souladu s volebním řádem.
  1. přípravný výbor pro doplňující volby do školské rady
  2. harmonogram voleb
  3. kandidáti – pedagogičtí pracovníci
  4. kandidátí – zákonní zástupci
  5. termín voleb a způsob konání voleb
  6. výsledky voleb – pedagogičtí pracovníci
  7. výsledky voleb – zákonní zástupci

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

ŠKOLSKÁ RADA

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Zástupci zřizovatele:
Ing. Markéta Kohoutová – marketa.kohoutova@prahanebusice.cz
Milan Benka – benkam@volny.cz
Zástupci učitelů školy:
Mgr. Ivana Kudrnová – ivana.kudrnova@skolanebusice.cz
Mgr. Lubomír Havlíček – lubomir.havlicek@skolanebusice.cz
Zástupci zákonných zástupců žáků:
Mgr. Markéta Hlavinová (předsedkyně) – marketa.hlavinova@centrum.cz
Kateřina Sbouli Mašková – sbouli@seznam.cz

Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě.Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.