Školská rada | Škola Nebušice
Mateřská škola
Vzhledem ke končícím mandátům členů školské rady proběhnou volby nových členů z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků v souladu s volebním řádem a jeho dodatkem.
  1. přípravný výbor pro volby do školské rady
  2. výzva k nominaci kandidátů– zákonní zástupci
  3. výzva k nominaci kandidátů – pedagogičtí pracovníci
  4. harmonogram voleb
  5. kandidáti – pedagogičtí pracovníci
  6. kandidáti – zákonní zástupci
  7. termín voleb a způsob konání voleb
  8. výsledky voleb – pedagogičtí pracovníci
  9. výsledky voleb – zákonní zástupci

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

ŠKOLSKÁ RADA

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Zástupci zřizovatele:
Hana Mužíková – hanka.muzikova@seznam.cz
Jana Dvořáková – DvorJa@seznam.cz
Zástupci učitelů školy:
Klára Svobodová – klara.svobodova@skolanebusice.cz
Petra Holubová – petra.holubova@skolanebusice.cz
Zástupci zákonných zástupců žáků:
Marek Hron – marek.hron@gmail.com
Iva Raková – ivka.rakova@seznam.cz

Jednací řád školské rady
Volební řád školské rady
Dodatek č. 1 k volebnímu řádu

Zápis z jednání 21. 2. 2022

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.