Školní parlament | Škola Nebušice
Mateřská škola

Koordinátoři školního parlamentu: Marek Hruška, Angelika Kartous Sbouli

Školní parlament jsme zřídili za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učíme se tak odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, které se ve škole vyskytnou. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy.

FOTOGALERIE

Složení školního parlamentu 2022/2023 – ZDE

Cíle školního parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, zaměstnanci školy a rodiči, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení pozitivního klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Vést žáky ke spoluzodpovědnosti za dění ve škole.

Kompetence školního parlamentu

 1. Vznášet dotazy týkající se školních záležitostí.
 2. Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení.
 3. O připomínkách týkajících se chodu školy předseda informuje vedení školy, které připomínky projedná a zpětně informuje žákovský parlament o závěrech a možnostech řešení.
 4. Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.
 5. Pomáhat při akcích pořádaných školou.

Stanovy školního parlamentu

 1. Na začátku školního roku zvolí 5. – 9. třídy každá po dvou zástupcích do ŠP.
 2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
 3. V případě nutnosti mohou být zástupci nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvoleni jiní třídní zástupci.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluví.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Každá třída má ve ŠP jeden hlas.
 7. Rozhodnutí ŠP je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů.
 8. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 9. ŠP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování je ve výhradní pravomoci ředitelky školy.
 10. Členové ŠP mají právo dotazovat se učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 11. Žáci, učitelé a veřejnost jsou o činnosti ŠP informováni pomocí nástěnky a školních webových stránek.
 12. Členové ŠP mají právo nepřijmout do svých řad zástupce, který by mohl narušit činnost ŠP a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŠP.

Pravidla chování ve školním parlamentu

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Vyjadřujeme své názory a respektujeme názory druhých.
 3. Mluví vždy jeden, vyjadřujeme se slušně, neurážíme členy ŠP.
 4. Vedeme dialog na základě pravdivých argumentů.
 5. Řešíme školní problémy s cílem zlepšit situaci ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu. Chodíme včas.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.