Historie | Škola Nebušice
Mateřská škola

Historie nebušického školství – publikace k 60. výročí otevření školní budovy (2018)


Domnělé počátky nebušické školy spadají do doby kolem roku 1780, kdy byla zřízena fara u sv. Jakuba v Šárce. Tehdejší opat premonstrátského kláštera na Strahově Václav Josef Mayer založil několik beneficií, a mezi těmito také v Šárce.

Ještě za života nebušického rychtáře V. Rajtorala byl lid „ve vědomostech velice zanedbán“. V roce 1787 vydal císař Josef II. kostelním patronátům příkaz, aby ve vesnicích zřizovali a vydržovali školy, kde by si vesnický lid osvojil nejnutnější vědomosti potřebné pro život, zejména pak čtení, psaní a počítání. Bylo stanoveno, že triviální škola má trvat od šesti do dvanácti let. V roce 1781 bylo farářům a obecním představitelům nařízeno, aby sepisovali děti schopné školní docházky a proti rodičům, kteří posílají děti do školy nepravidelně, postupovali formou pokut a trestů. Docházka do školy byla v té době velmi špatná. Povinná školní docházka byla zavedena v roce 1853. Patronátům bylo zachováno právo volit a dosazovat do škol učitele. Pro povolání učitelů byly najímáni vysloužilí vojíni, kteří se v plukovních poddůstojnických školách naučili psát, číst i počítat.

Tento druh učitelů se uplatnil také v Nebušicích, a to začátkem 19. století. Podle dochovaných starých zápisů vyučovali vojenští vysloužilci děti soukromně ve svých domácnostech. Jako jeden z prvních se uvádí samota Šedivka (č.p. 51) a Šubrtka (č.p. 50). Jejich působnost byla pouze dočasná, neboť školou povinná mládež měla povinnost docházet až do roku 1814 do školy v Liboci. Cesta do této školy byla ovšem v zimním období často neschůdná a fyzicky namáhavá. Také proto se přistoupilo ke zřízení vlastní školy.

To se stalo v roce 1814 po dohodě s opatem strahovského kláštera, panem M. Grünem, který propůjčil obci malý, osamělý domek o dvou místnostech, tzv. Malou Pachmanku (č.p. 21), bývalou hájovnu. Prvním učitelem se stal Filip Větrovec, vysloužilí vojín a zednický mistr, a to s takovým úspěchem, že dostal záslužný stříbrný kříž. Školu v tom čase (1831 – 1832) navštěvovalo 109 dětí obou pohlaví, které chodily do jedné společné třídy. Vyučovalo se náboženství, slabikování, čtení, počty, psaní, a snad i dobropísemnost. F. Větrovec byl svědomitý učitel, velmi přísný. Jeho plat činil 159 zlatých. Neposedné žáky trestal rákoskou a nedbalé žáky nechával v létě klečet na zahradě s knihou v ruce, aby každý toho lenocha viděl. V roce 1852 přišel na zdejší školu Matěj Šafránek, který se stal prvním pomocníkem zestárlého učitele Větrovce. V Nebušicích působil až do roku 1865. Škola zde byla až do roku 1867.

V roce 1866 byl opatem J. Zeidlerem posvěcen základní kámen na stavbu nové školní budovy (Nebušická ulice č.p. 97). Škola byla postavena v letech 1866 – 1867 nákladem obce a různých dobrodinců, stavitelem byl J. Markup z Knězevsi. Celkový náklad na stavbu byl 4000 zlatých. Budova školy nebyla velká, kromě dvou tříd zde byl i byt učitele a podučitele. Budovu ozdobil reliéf J.A. Komenského, nad vrcholem do omítky potom byl vyryt letopočet MDCCCLXVI. Je zde umístěna také mramorová deska s nápisem: „Nechte maličkých přijíti ke mně neb jejich jest království nebeské. Mat. 19.14.“. V září 1867 byla stavba slavnostně vysvěcena strahovským opatem, a to za velké účasti občanů, obecního výboru a školních dětí. Učit se začalo až 7. listopadu 1867, a v této době bylo v obci 80 dětí školou povinných. Prvním učitelem se stal P. Rozsíval, který zde také založil první Pamětní knihu školy. V roce 1875 došlo k rozšíření školy o další třídu a v roce 1891 došlo k dalšímu rozšíření školy.

Nová školní budova byla postavena v roce 1955 podle projektu přední české architektky Věry Machoninové, která navrhla moderní školu s kvalitní dispozicí a prostornými světlými třídami.


Věra Machoninová (* 1928) je přední česká architektka, která se svým manželem Vladimírem Machoninem tvořila ve stylu brutalismu. Jejich realizovaných návrhů není mnoho, zato jsou nepřehlédnutelné. Nejvíce se stala proslulou svým návrhem obchodního domu Kotva, Domu bytové kultury v Praze či lázeňského hotelu Thermal v Karlových Varech, v němž se pravidelně koná Mezinárodní filmový festival. Manželé Machoninovi nepodepsali souhlas se sovětskou okupací. Po roce 1970 měl proto architektonický pár omezenou jak architektonickou, tak publikační činnost.


Z roku 2002 pochází projekt dostavby šatny, jídelny a zateplení obálky budovy – SOUČÁSTÍ BYLA I FÁZE II – DOSTAVBA 4 NOVÝCH TŘÍD (autor Petr Leszay). Aktuálně je v přípravě další fáze přístavby školy. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Boris Šonský.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.