Školní docházka v zahraniční škole na území ČR | Škola Nebušice
Mateřská škola

Školní docházka v zahraniční škole na území ČR

Výklad § 38 odst. 7 školského zákona ve vztahu k zahraniční škole na území české republiky (dopad na některé žáky zahraničních škol na území ČR):

Jde zde o určení žáků zahraniční školy uvedené v § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, na které se vztahuje povinnost být zároveň žákem tzv. „kmenové školy” tj. „spádové školy” (základní školy zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák – cizinec místo pobytu) nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka a konat v ní zkoušky z vybraných předmětů.

Tato povinnost se vztahuje na ty žáky zahraniční školy na území ČR, kteří mají povinnost školní docházky podle ustanovení § 36 odst. 2 a zároveň nejsou uvedení v ustanovení § 38 odst. 7 školského zákona. Pro úplnost uvádíme znění relevantních ustanovení školského zákona, která se týkají žáků zahraničních škol na území ČR:

§ 36 odst. 2 zní:

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení m ezinárodní ochrany.

§ 38 odst. 3 až 5 zní:

(3)… Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c), musí být zároveň žákem spádové školy nebo jin é školy zapsané v České republice do rejstříku škol a Školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

(4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznám it řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy uvedené v odstavci 1.

(5)… Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c), koná zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3.

§ 38 odst. 7 zní:

Ustanovení odstavců 3 až 5 se nevztahují na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo d).

Z výše uvedeného plyne, že povinnost být zároveň žákem kmenové školy a konat v ní zkoušky z vybraných předmětů se vztahuje

a) na státní občany ČR,
b) na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, nejde-li o přechodný pobyt,
c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale, a
d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.