Podpora společného vzdělávání | Škola Nebušice
Mateřská škola

Podpora společného vzdělávání

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

www.nidv.cz

logolink_OPVVV_MSMT_NIDV_INKLUZE


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.